Sygnalista i Karino

kluby piłkarskie śląsk skarby miasta Ludwik Paszyna w drodze do szatni kryry

Gŏdōm mu, jak nie sprawisz tego szpilplacu, niy bydziesz fojtym! Ôbŏczysz! Ôbiecej mi to na zicher iże bydzie szpilplac. Usłyszołech: Ja bydzie! Ale niy moga wōm tego dŏć na papiōrze. To zrobiymy inakszyj. Już tedy bōłch wiceprezesym fojerwery. Zala sie sprawi. Ôficjalne zgrōmadzynie. Jŏ sebiera ludzi i przijdziesz. Musioł ôbiecać!

Do wojska mie niy dane było pōjść , ale na grubie, tako samo panowała wela. W 1967 roku napouczoł sie bauplac gruby Zofiówka. A wszyjskich hajerōw dali na Zofiówka. Tam robota była na jedna szychta. A jŏ przi miyszkaniu jeszcze w Studzionce, miołch gospodarka na siedym hektarōw. Fater bōł niymocny, wōz go przejechoł. Niy balōniŏk, ino rafiŏk, a trza było chodzić na pōmianie. Familiji pōmŏgać. Poszoł żech na Jaszczymbi. Przijōnłech sie na nocki, na ôddzioł szybowy. Boł tam jedyn konserwator, jedyn elektrykŏrz, a ôstatek same dziouchy. A bez to mie ta wela ôbminyła. Jŏ bōłch sygnalista. Sygnalista kludzi jazda ludzi a wydobycie. Sygnałami sie pobijo a na tym to cołkŏ robota polygŏ. Ôziymdziesiyńciu chopa jazda na doł. A z kożdym trza było sie jakosi ugŏdać, bo ôd nich zależoł urobek.

Niy wymŏgōmy wydobyciŏ, dŏwōmy bele jako brygada, bele byś bezpiycznie dofedrowoł – pedzioł mie kerownik. Żŏdyn jejich niy chcioł. Byli tam cysarŏki a gorole z grub jaworznickich, co sam prziszli za pōmiyszkaniami i jankuryjsko sie inksi na to gorszyli. Jŏ im pedzioł tak – jak wōm to pasuje, to mie gŏdejcie Hanys. Bo jŏ je żech Hanys. Ze Poznania je Pyrŏk, ze morza Kaszeb, a ze Ślōnska je Hanys. Mie to niy mŏ gańba. Ôjca a mamulki niy idzie mieć gańba. Jak tukej żeś sie przekludziōł, to sie przipasuj. Jak je żeś swōj, to podej cudzymu rynka. Na grubie wszyjscy sōm żeście jednake.

We Suszcu niy było fusbalu. Tam zresztōm nic niy było. Kej gruba prziszła, to ôd razu ze fanciôlym fusbalu, dyrechtorym Bednorzem. Chcioł mieć klub. Zapropōnowali mi robota. Przeniesiynie ze Jaszczymbio, bo na turniyju grub grołch jak z not. Gŏdōm im iże je jedyn warōnek. Iże ida wpierw zobŏczyć, jak tukej robota wyglōndŏ. Jo na Jaszczymbiu łaził we laczkach! Stanowisko roboty sie lyskało. A na skipie a na izbie, bo jo żech tam mioł izba a zaglōndołch beze szyba, jak wōngel jedzie, jak we telewizōr. Taki bōł tam ordnung. Po co sie parzić, jak idzie w zeslu a laczkach siedzieć. Wszyjsko szło. Poszoł żech do tego Krupińskiego a pedziołch im: Chopy jo we takim marasie jak u wos, robić niy byda. Loło wszyndy. Szachciok ogumowany boł mokry sztyjc. Gŏdōm im: Ludzie eli jŏ ogupnoł? Jŏ na Jaszczymbiu mōm luksus.Jednego sztajgra niby za kŏrã ôd nŏs tam dali. Bo jak sztajger może mieć ôd butli do szwajsowanio nogã złōmano? Sztajger je ôd tego, coby wachować roboty, niy ôd tego co by dupać. A bez ta butla wylōndowoł na Krupińskim. Miyszkoł we Suszcu. A jak mie trefiyło w niydziela robić na Jaszczymbiu, to jedyny autobus bōł ino bez Suszec, co na Brzeźce lecioł. Kej sie we Suszcu wylazło kole kościoła, czowiek musioł sie przeżegnać. Ale iże kościōł stoł kole szynku, to szło sie tyż biyru napić. Trefiōm tam tego Zefla ôd butle do szwajsowanio, a ôn pyto: Kedy sam przijdziesz? Sam już je fajnie. A tak sie znŏdłech we LZS-ie Suszec.

Gore stōdoła

Kej żech porobiył we polu we Studzionce, wziōn żech Jawa sto siedymdziesiōnt piyńć, ale ze dwōma rułami, jada na zolyty, a tukej auto niy potrefi wyjechać ze rezmizy. Widza alarm, cosik sie dzieje. Stanōłch ze zwiedowości. No i sie pokŏzało iże motoplōmpy niy potrefiyli ôtworzić. Po co jedziecie do ôgnia, kej motoplōmpa wōm niy funguje? Cudowali, cudowali, ale jo żech popatrzoł a tak jako we motorze… Gŏdōm: dejcie szraubyncyjer! Jedna przerwa żech zmyńszōłch a pojechali. Zarŏz znŏd sie kōmandyr, a gŏdŏ: bydziesz mechaniker! Myśla sie, mocie sam tyn szraubyncyjer, Jo niy byda żodyn mechaniker. Ale jak już im tyn wōz postawiył, to chodziył na leki dryg. Tak iże Kōmandyr Jakub Urbanek, zarŏz ôbroł mie do forsztandu.

Ôstołch prezesym fojerwery. Skombinowoł żech sie ksiōnżkã, bo niy miołch zielōnego anōngu ô tym, jako to we fojerwerze wyglōndŏ. A ŏdōm kōmandyrowi: Wy sie Jakubie, niy mogecie wdupcać we moja robota, a Jŏ we wasza. Auftragym kōmandyra je garaż a sprzynt, a prezes mo uwŏżność za wszyjsko. A musielimy sie potajlować. Trza ôbrać, piyńciu kerowcōw do wyjŏzdōw a niy mŏ zmiłuj, kole u sōmsiada ibryczny klucz, tak coby niy rōmbać dźwiyrzōw ôd remizy a niy cudować, kej buczek wyje.

W pierony ôgni było, ale nojsrogszy we Mizerowie. Kej PGR goroł. Zapŏlyła sie stōdoła, a kole stōdoły były werksztele i stolarnie. Przijechalimy i gŏdōm: Piyrsze tyn dach, lejymy nad werksztelami. A ludzie do nŏs: Wy waryjŏciŏ, co robicie, kaj sie tam gore!? Ôżarci przijechali! Jednego z nich musiołch nawet do porzōndku dokludzić. Dostoł w dekel. Widzioł, iże jŏ kōmandyruja a chcioł zmiynić decyzyjõ. My mieli 2400 (dwa tauzeny sztyrysta) litrōw wody. Ku takij stōdoły? Z czym do ludu? Chrōniyło sie to, co było niy zajynte. Potym dostalimy kwŏlby, jako Kyry za dobrõ decyzyjõ. Tako było zgorało wszyjsko.

We Mizerowie niy było trynera. My sami trynowali. Jŏ żech sie stoper kupiōł, co by wiedzieli jak mōmy trynować. A tak bez cufal sztajgli my ku B-klasie. Bez cufal! Zasik jak to wyglōndało? We fojerwerze mi gŏdali, chopie tyn Mizerów ledwa zipie. Idz im pōmoc. Miołch im tyn klub na nogi postawić, za działŏcza, ale rŏz sie czowiek seblyk do szpilu, drugi rŏz a usłyszoł: Chopie Ty musisz szpilać! A jo żech tam szpiloł na postrzodku pōmocy, co nojmynij bez pięc lŏt.Pojechalimy ku poprawczakowi ku Pszczynie na szpil ze Zrywem. Lepij sie z niymi ô sia szpilało. Tryner broł ino tych normalnych. Ale jak sie jechało tam, to dŏwali szansa tyż tym gupielokōm. Kej my tam byli, szpilplac bōł tak obstawiony, iże bŏlimy sie szpilać. Staralimy sie brōń Boże niy faulować. Gŏdajōm: Niych modzi sie wykorzom, my stare na rezerwa. Piyrszŏ pōłowa, trzi nul w pleca. Fest tormōn swaloł. Takigo modego łebonia postawiōłch do tora po pauzie. A terŏz kaj pōdymy? Ino dwa do przodka – Pedziołch im we szatni. A my tyn szpil 4:3 (sztyry:trzi) wygrali.

Karino jedzie sōm

Było przijynte iże jak ftoś umrził we Kryrach, to go sōmsiady nosiyli. U nŏs bōł karawan, ale niy dbali ô niego. Kōnie były zestonie, połōmali wōz po pustu. Kej mōj fater umrził, to żech go ôdkludził tym karawanem. To bōł 1984 rok. A farorz mi gŏdajōm, eli jŏ bych niy wziōn tyj karocy ku sia a niy jeździōł z pogrzebami. Trefiyło na mie, coby sie dalij tym ôpatrować, no ale gańba była jednym kōniym jeździć. Karino mioł dycki kopytka wiksowany, szampōnym bōł wymyty. Cołki sie świyciōł. Bele jakigo umazańca niy mōg żech mu dać do pŏry. Kej farorz chce, to pojada, ale ino jednym – ôdpedziołch. A pŏrã pogrzebōw tym kōniym ôdkludziōłch.

Ôstatni pogrzyb, kery jo ôdkludzołch to bōł gospodŏrza Świerkota. Jŏ już niy jeździōłch, ale uzdanie umrzika je świynte. A Ôn sie uzdoł, iże chce być kōniami ôdkludzōny. Ferdynand Świerkot to była ôstatniŏ moja jazda.

Kryry majōm klub

Znołch sie z Zeflem Spyrą, bo my razym we fojerwerze spōłpracowali. A jŏ mu to tak manglowoł, coby doł tyn plac, aże sie zgodziōł. Jadã do amtu a tam byrger pytŏ: mŏsz pijōndze coby zapłacić? Pōmyślołch, ô pierōnie! Aże we mie zawrało! Ôprziło sie ô fojcie. Sōmsiedzie. Co jo mu sie natrułech. Przōdzij mi jŏd z rynki, bo ôdy mie stoło co bydzie ôbersztajger we elektrycznym. My się ze gruby znali a musioł ôbiecać. A tyn welonek dziynki tymu szpilplacowi wygroł.

Czapla Kryry ôstała założōnŏ we 2002 (dwa tauzyny drugim) roku ze inicjatywy Ludwika Paszyny. Sygnalista ze gruby Jaszczymbie, prezes ochotniczyj fojerwery ze Kryr, kuczer karawanu ze Studzionki, je nojstarszym fuzbalŏkym we historyji klubu. We lutym 2019 skōńczōł siedymdziesiōnt lŏt. We razie potrzeby je cołki czas do dyspozycyje. A we klubie, a na grubie, a… ôdklupać, kōń tyż sie we stōdole znojdzie.

Tekst autorstwa Adama Drygalskiego na język śląski przetłumaczył Wojciech Orliński.

Polecane wpisy